Què ès la quitança quan es finalitza un contracte de treball?

Data del document: 6.03.2013
See video

La quitança és un document que l'empresa ha de presentar al treballador perquè el signi, quan es dona per finalitzada una relació laboral, sigui quina sigui la causa de finalització. Té una doble naturalesa:

    Quitança-liquidació: es tracta de una liquidació d'havers en la qual es recullen tots els conceptes que es diguin al treballador, com ara els dies no abonats, la part proporcional de les pagues extraordinàries, les vacances i les indemnitzacions que li corresponguin.
    Quitança-extinció. les parts manifesten de manera expressa, clara i inequivoca, l'extinció de la seva relació laboral.

El treballador que estigui d'acors amb la liquidació dels conceptes pendents, però amb l'acomiadament, no ha de signar la quitança o, si la signa, ha de fer constar en el rebut l'expressió "No Conforme", perquè en cas contrari pot tenir problemes a l'hora de presentar la demanda posterior, davant el jutjat social.

El treballador prodrà sol·litar la presència d'un representant legal dels treballadors en el moment de procedir a la signtura del rebut de quitança, on ha de fer constar si es fa servir aquesta possibilitat o no.

Ajuda'ns a millorar