Esdeveniment de l'agenda

Beques d'estiu Iinstitut d'Astrofísica de Canàries de desenvolupament tecnològic

Organitza: Administració Pública
Temàtica activitat del calendari: Beques, astrofísica, recerca
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Tags: beques, recerca
Tipus entrada al calendari: Investigació
Dates de realització
Del dimecres 22 de març de 2017 al dilluns 10 de abril de 2017
Descripció

Període d'inscripció del 22/03/2017 al 10/04/2017
 

Resolució que té per objecte convocar, en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, 6 ajudes per a la formació de recentment titulats o titulades (curs 2015-2016 o posterior) o estudiants, de màster universitari.

La seva finalitat és la de formar a aquests estudiants o recentment titulats o titulades en el desenvolupament tecnològic associat a la recerca astrofísica. La durada serà de tres mesos (juliol, agost i setembre de 2017).

Presentació de documents i incorporació:

  • Els beneficiaris s'incorporaran el 3 de juliol de 2017, data que figurarà en la comunicació individual que se'ls remetrà. Per causes degudament justificades aquesta data podrà ampliar-se fins al 10 de juliol, sempre que la Coordinadora d'Instrumentació emeti informe favorable a aquest retard en la incorporació.
  • Les persones seleccionades hauran de presentar, amb antelació suficient a la data d'incorporació els documents originals, o fotocòpies compulsades, de tots els documents presentats per la seva baremació perquè puguin ser acarats per l'Òrgan instructor i poder formalitzar la corresponent beca. Així mateix hauran d'aportar: Certificat acadèmic original en el cas de no haver-ho fet al moment de la presentació de sol·licituds. A l'efecte de practicar la corresponent retenció de l'IRPF i per percebre l'ajuda de despeses de viatge prevista en el punt primer de la base tercera, els candidats seleccionats, no residents a la illa de Tenerife, hauran de presentar certificat de residència on es faci constar el seu nombre d'identificació.

La Resolució completa, així com la resta de la informació rellevant del procés estarà publicada en www.iac.es/empleo, a partir de l'endemà de la publicació en el BOE d'aquest extracte.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a explicar des de l'endemà a la publicació del present extracte en el BOE. Es dirigiran al director de l'Institut d'Astrofísica de Canàries i seran presentades de qualsevol de les dues formes descrites en la corresponent resolució.

Requisits

  • Estudiants o recentment titulats o titulades (curs 2015-2016 o posterior) de màster universitari. Els estudis universitaris tindran les següents característiques:
  • Àmbit curricular del títol acadèmic: Informàtica, mecànica, industrial, electrònica i telecomunicacions.
  • Nivell del títol acadèmic: Títol amb correspondència a Nivell 3 del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior. RD 967/2014, de 21 de novembre.

Dotació

La dotació de les beques d'estiu és de 700 euros bruts mensuals més una quantitat d'ajuda per a despeses de viatge que s'abonarà en un pagament únic la quantia del qual dependrà del lloc de residència del beneficiari. El IAC proporcionarà als becaris seleccionats un segur privat de malaltia i accident.

En el cas que els becaris hagin d'efectuar desplaçaments als observatoris o a altres llocs convenients per a la seva formació, el IAC podrà abonar-los altres ajudes complementàries en la quantia que es determini, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, prèvia resolució del Directe.
 

Més informació

Extracte de la resolució de 6 de març de 2017 de l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) per la qual es fa pública la convocatòria de sis beques d'estiu per a la formació en desenvolupament tecnològic dirigides a estudiants o recentment titulats o titulades (curs 2015-2016 o posterior) de màster universitari. BOE 21 de març 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.infosubvenciones.és/bdnstrans

Bases reguladores. Ordre ECI/3260/2006, de 16 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per l'Institut d'Astrofísica de Canàries (BOE 23 d'octubre de 2006).

Institut d'Astrofísica de Canàries. Programa de beques d'estiu
 


Etiquetes: ,
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 27.03.2017
20 anys del Barcelonès Jove Borsa jove ofertes de treball Assessories per a joves Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Garantia Juvenil Mapa Jove