Estudis i formació : Beques formació especialitzada Ministeri Educació, Cultura i Esports

Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Organitza: Gobierno de España
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Temàtica activitat del calendari: Beques, Educació, Formació
Tags: beques, formació

Dates de realització
Del dilluns 1 de maig de 2017 al diumenge 31 de desembre de 2017

Dates d'inscripció
Del divendres 26 de maig de 2017 al dijous 8 de juny de 2017

Descripció

Període d'inscripció Del 26/05/2017 al 08/06/2017
 

Es convoquen beques per a la formació especialitzada en àrees i matèries educatives desenvolupades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la finalitat del qual és la formació i recerca en diferents matèries aplicades a l'educació, promovent la participació i col·laboració dels beneficiaris en les tasques formatives que li siguin encomanades en les unitats administratives durant un termini de fins a dotze mesos sense possibilitat de pròrroga.

Les beques es concentren a les següents àrees:

Requisits

Espanyols o nacionals d'algun altre Estat Membre de la Unió Europea amb perfecte domini de la llengua espanyola i residència a Espanya al moment de la seva incorporació al gaudi de la beca, que estiguin en possessió de la titulació requerida per a cada tipus de beca i l'hagin obtingut amb posterioritat a l'1 de gener de 2012.

Els títols obtinguts fora d'Espanya han d'estar homologats oficialment.

Dotació

La quantia de la dotació mensual de cada beca s'estableix en 1.027 euros.
 

Més informació

Extracte de l'Ordre de 17 de maig de 2017, per la qual es convoquen beques per a la formació especialitzada en àrees i matèries educatives desenvolupades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. BOE 25 de maig 2017

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans.

Bases reguladores: Ordre ECD/248/2017, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les beques per a la formació especialitzada en àrees i matèries educatives desenvolupades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 18 de març).


Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net
http://www.barcelonesjove.net/node/75881

Data del document: 29.05.2017