Esdeveniment de l'agenda

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2012 (CTP-DGR)

Temàtica activitat del calendari: Ajuts, Investigador novell
Tipus entrada al calendari: Estudiants
Organitza: Generalitat Catalunya
Dates de realització
Del dijous 2 de agost de 2012 a les 00:01 al dilluns 17 de setembre de 2012 a les 14:00
Descripció

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte de recerca i desenvolupament vigent i finançat.

Aquest programa té una durada màxima de tres anys.

Al final de cada any, les persones candidates han de presentar una memòria del treball desenvolupat, els objectius i el pla de treball per a l’any següent. La renovació dels ajuts per a l’any següent està condicionada a la valoració positiva de les memòries, als requisits previstos en la convocatòria corresponent per a la renovació dels ajuts i a la disponibilitat pressupostària.

La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte i la finalització del programa.

Es poden beneficiar d’aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries localitzats a Catalunya que tinguin capacitat de contractació laboral i desenvolupin un projecte de recerca vigent i finançat.

 

Informació complementària
Públic objectiu: 

Poden sol·licitar l’ajut les persones físiques que compleixin amb els requisits següents:

a) Complir un dels requisits d’accés al doctorat previstos a l’article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i els requisits establerts en aquesta base i que no tinguin el títol de doctor/a amb les precisions següents:

- Els estudis de màster o equivalent han d’haver finalitzat entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2012.

- En el cas dels estudis de grau d’una durada mínima de 300 ECTS les persones sol·licitants han d’estar en possessió del títol de grau en el moment de presentar la sol·licitud.

També poden ser persones sol·licitants les persones físiques en possessió del títol de Llicenciat, Enginyeria o Arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l’1 de gener de 2010.

b) Estar matriculat/da el curs 2012-2013 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l’acceptació.

c) No estar en possessió del títol de doctor/a.

d) La nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic de la persona candidata ha de ser la següent:

Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria o arquitectura ha de ser igual o superior a 1,60 (escala d’1 a 4), calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen a l’apartat IV d’aquesta Resolució.

Per als estudis de grau ha de ser igual o superior a 1,60 (escala d’1 a 4), calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen a l’apartat IV d’aquesta Resolució.

Per a la diplomatura, l’enginyeria tècnica o l’arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 1,60 (escala 1-4), calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen a l’apartat IV d’aquesta Resolució.

e) El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d’un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol·licitud, o bé d’un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros, en el moment de presentar la sol·licitud. No es consideren projectes de recerca competitius, convenis o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca (SGR) de Catalunya.

Els projectes concedits, però encara no vigents es consideraran, sempre que estiguin degudament acreditats.

f) Els programes de doctorat han de ser d’una universitat del sistema universitari català.

g) Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

3.2 Resten excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcialment d’aquest ajut en convocatòries anteriors.

3.3 Els/les directors/ores de tesi de les persones sol·licitants han de formar part del personal funcionari o vinculat, segons els estatuts, o mitjançant un contracte, a la universitat o el centre de recerca o la fundació hospitalària en què s’adscrigui l’ajut. En tots els casos, aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment del projecte de tesi de la persona candidata. Tots els directors/ores de tesi han de formar part d’un SGR de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de presentar la sol·licitud. El director o la directora del projecte de tesi també ha d’estar vinculat al projecte de recerca, al contracte o al conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant.

Localització i contacteAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Informació addicional: http://www.gencat.cat/agaur
Fitxers adjunts
Ajuda'ns a millorar
Data del document: 5.09.2012
Assessories per a joves Borsa jove ofertes de treball Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Mapa Jove