Agenda i convocatòries

You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
  • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
  • click the Update button every time you want to update the selection.

Diccionari sobre Ocupació

Acció Social:

Iniciativa per la que una empresa col•labora amb uns objectius de caràcter social. L'acció social es diferencia de la Responsabilitat Social en tant que si bé la primera persegueix un objectiu social aliè a l'empresa, la segona tracta d'alinear els objectius de la companyia amb els objectius del territori en el que desenvolupa la seva activitat. En tot cas, l'acció social pot ser una línia d'acció del pla de Responsabilitat Social Corporativa.

Autocandidatura:

Metodologia de recerca de feina que consisteix en una forma voluntària de posar-se en contacte amb empreses desconeixent si existeixen llocs a cobrir o no (no es coneix si existeix oferta de feina a priori del contacte).

Autoconeixement

Exercici individual que comporta realitzar una reflexió sobre les competències tècniques pròpies (formació acadèmica, trajectòria professional, coneixements lingüístics, etc.), personalitat (característiques personals, objectiu professional i vital, grau de motivació, confiança en un/a mateix/a, adaptabilitat, relació amb els demés en la vida professional i personal, etc.) i adaptabilitat personal als canvis (capacitat de treball en equip, d'integració, de progressar en una empresa nova, etc.). Habitualment, l'autoconeixement és considerat com el primer pas del procés d'orientació professional.

Autoocupació:

Creació del propi lloc de treball, treballar per compte propi.

Acomiadament:

Acte mitjançant el qual una empresa decideix prescindir dels serveis d'un treballador. Pot ser procedent (justificat i no es té dret a cobrar indemnització) o improcedent (injustificat i es té dret a cobrar indemnització). És diferent al terme liquidació o finiquito.

Afiliar-se:

Inscriure's com a membre d'una associació, d'un partit polític, d'un sindicat, d'un gremi...També es diu quan ens afiliem a la Seguretat Social: obtenim el número d'afiliació a la Seguretat Social.

Agència Tributària:

Nom abreujat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Depèn del Ministeri d'Economia i Hisenda d'Espanya i gestiona la recaptació d'impostos (IRPF, IVA,...), tant d'empresaris i de professionals com individuals.

Assegurances:

Contracte que reflecteix l'acord entre l'assegurador i l'assegurat, en el qual l'assegurador cobreix un o més riscos en cas de sinistre de l'assegurat i dels seus beneficiaris (si n'hi ha) a canvi d'unes quotes o primes que paga l'assegurat. En assegurances socials comporta una garantia contra els riscos personals que poden afectar la capacitat de treball dels individus i per tant les seves rendes o ingressos.

Autònom:

Treballador que treballa per compte propi i no d'altri.

Autoocupació / Autoempresa:

A través del Servei de Creació d'Empreses del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya es posa a disposició de les persones que volen crear un negoci una sèrie de recursos: orientació empresarial, fonts de finançament, formació, suport...

Autorització de treball per compte propi:

Autorització que les persones estrangeres de procedència no comunitària hem de demanar si volem treballar pel nostre compte (per exemple, obrir un negoci o una botiga). El podem sol•licitar des del país d'origen a través de les ambaixades i consolats.

Aval:

Contracte mitjançant el qual una persona física (individu) o una persona jurídica (empresa, associació, cooperativa…) garanteix el compliment d'una obligació contreta per una altra i accepta fer-se'n càrrec. Això es fa servir molt en els préstecs hipotecaris, quan el banc considera que a la persona que demana la hipoteca li falten garanties i li demana que algú altre li faci d'avalador, és a dir, que respongui en nom seu si no pot pagar les quotes.

Bonificacions:

De vegades la normativa inclou una sèrie d'excepcions que fan que disminueixi el % que es paga de quotes tributàries. Per exemple, en el cas d'empresaris: si contracten persones més grans de 45 anys, persones amb alguna incapacitat o persones en atur, generalment es beneficien d'una bonificació en la quota a la Seguretat Social d'aquest treballador.

Canal de Recerca de Feina:

Llocs per on circulen les ofertes i/o demandes de feina. Es poden identificar dos tipus: canals formals i canals informals, en funció de si la comunicació de l'oferta o la demanda es fa d'una forma protocolaritzada o no.

Capital Intel•lectual:

Conjunt de les habilitats intel•lectuals i dels coneixements tàcits i explícits de les persones que integren una organització i que poden generar valor per a aquesta organització.

Competències clau:

Les competències clau són aquell conjunt de comportaments observables –coneixements, habilitats, actituds i valors- que s'ha d'aportar en l'exercici d'una determinada ocupació per tal de realitzar la tasca professional amb l'òptim nivell d'eficiència. La possessió per part dels/de les professionals de les competències requerides per al desenvolupament d'una ocupació és el que diferencia un acompliment acceptable d'un acompliment excel•lent de la tasca professional.

Cambres de Comerç i Indústria:

Entitats (corporacions) que agrupen i organitzen persones o empreses amb una mateixa activitat econòmica: comerç, indústria, navegació, agricultura… La seva finalitat és de proporcionar serveis i de defensar els interessos dels associats.

Carta de recomanació:

Escrit que ens poden proporcionar els empresaris de feines anteriors on haguem treballat i que reflecteix el grau de satisfacció de l'empresari.

Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO):

Depenen del Servei d'Ocupació de Catalunya. Ofereixen cursos a persones treballadores inscrites com a demandants de feina a les Oficines de Treball de la Generalitat que es troben en situació d'atur. També fan proves de professionalitat per avaluar les competències professionals i emetre el certificat corresponent. Moltes d'aquestes accions es fan a través del portal d'Internet e-CIFO.

CIDEM:

Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial. Depèn del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. Posa a disposició de les empreses informació i mitjans per augmentar la competitivitat, la innovació i la qualitat.

Col•legi professional:

Entitat integrada per persones d'una mateixa professió, com per exemple el Col•legi d'Advocats. Les persones que l'integren reben un número de col•legiat que homologa l'exercici de la professió i sense el qual no podrien exercir-la. Els col•legis professionals són provincials.

Col•legiació:

Al nostre país, per a l'exercici de determinades professions és obligatori estar inscrit en un col•legi professional com a reconeixement i autorització per exercir aquella professió. Per exemple, hi ha col•legis de medicina, d'enginyeria tècnica, d'infermeria, etc.

Compromís d'activitat:

Compromís del treballador que cobra la prestació d'atur de buscar activament ocupació, d'acceptar un lloc de treball adequat i de participar en accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional per incrementar les possibilitats de trobar feina.

Contracte laboral o de treball:

Document subscrit de mutu acord entre una persona o empresa i un treballador. El contracte descriu els termes de l'acord: la durada del contracte, la jornada laboral, les vacances, el sou, etc. El contracte s'ha de registrar a les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) de Catalunya en el termini màxim de 10 dies.

Conveni col•lectiu:

Acord col•lectiu fruit d'una negociació entre els empresaris, d'una banda, i els treballadors i els sindicats, de l'altra, sobre els salaris o altres remuneracions no monetàries i les condicions de treball. De vegades hi intervé l'Estat.

Cotització a la Seguretat Social:

Aportacions econòmiques obligatòries que paguen tant els empresaris com els treballadors. Mitjançant aquest sistema es finança el sistema de protecció social espanyol anomenat Seguretat Social.

Creació d'empreses:

A través del Servei de Creació d'Empreses del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya es posa a disposició de les persones que volen crear un negoci una sèrie de recursos: orientació empresarial, fonts de finançament, formació, suport...

Crèdit:

Import d'un préstec que autoritza l'entitat financera. Pot ser en forma de descobert (números negatius al saldo del compte corrent) o en forma de targeta de crèdit. L'usuari pot utilitzar o no aquests diners.

Curriculum vitae (CV):

Document mitjançant el qual un aspirant a ocupar un lloc de treball proporciona informació sobre ell mateix: dades personals, nivell de formació, experiència professional i aspiracions. S'acompanya d'una carta de presentació. Els centres d'informació sobre ofertes laborals ens poden orientar sobre com fer un bon CV.

Deduccions o contingències comunes:

Import que ens descompten de la nòmina o sou si som treballadors per compte d'altri i que correspon a la nostra contribució al sistema de la Seguretat Social perquè, en canvi, en un futur puguem gaudir de les seves prestacions.

Document de liquidació i quitança:

Quan s'acaba el contracte de treball, el treballador rep de l'empresa aquest document, on es fa la liquidació de tots els deutes que l'empresa té amb ell, com ara les parts proporcionals de pagues extres, vacances, o la indemnització. Popularment és anomenat “finiquito”.

E-CIFO:

Portal d'Internet dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del Servei d'Ocupació de Catalunya (www.ecifo.net).

Empreses de Selecció de Personal (ESP):

Empreses que es dediquen a seleccionar personal per a altres empreses que necessiten cobrir llocs de treball. Fan una selecció en funció del perfil professional demanat. Solen anunciar-se a la premsa.

Empreses de Treball Temporal (ETT):

Empreses que, a través d'un contracte de prestació de serveis, cedeixen treballadors a una altra empresa que en té la necessitat de manera puntual. El treballador és contractat per l'ETT i aquesta, en canvi, es queda una part del seu sou.

Estatut dels Treballadors:

Conjunt de normes que tenen força de llei i que estableix els principis bàsics de l'organització de les relacions laborals.

Gremis professionals:

Associacions d'empresaris o industrials d'una mateixa professió que vetllen pels interessos comuns.

Homologació de títols:

Convalidar oficialment un títol acadèmic expedit al país d'origen per tal de legalitzar-lo al país d'acollida.

Incentius:

Qualsevol de les retribucions afegides al salari amb l'objectiu de motivar una persona. Poden ser monetàries o no monetàries (ascens, formació, reconeixement).

Informe de vida laboral:

Informe que facilita la Tresoreria General de la Seguretat Social on hi ha la informació sobre les dates d'alta i baixa de l'activitat laboral, el nom de l'empresa i els dies cotitzats.

Intermediació laboral:

Posar en relació les persones que cerquen feina amb les empreses que necessiten treballadors. A Catalunya, l'òrgan administratiu competent en matèria d'intermediació laboral és el Servei Català d'Ocupació.

Interessos professionals:

Motivacions i estímuls de la persona que, si bé són desenvolupats en el temps lliure, tenen un fort component vocacional i, per tant, poden ser incorporats a la vida professional. És així com les inquietuds i interessos que són cultivats tant en la vida personal com professional suposen un estímul en el desenvolupament de l'ocupació, fet que permet predir la conducta del/de la professional envers la seva tasca professional.

Mercat de treball:

Expressió que fa referència al conjunt d'empresaris i treballadors i al nivell d'ocupació.

Nòmina:

També s'anomena full de salari. És un full de paper que ens donarà l'empresa en la qual treballem i que reflectirà les dades sobre el nostre sou. Hi figuren l'import del sou brut i les deduccions de la cotització a la Seguretat Social i de l'IRPF. El resultat és l'import net o quantitat de diners que rebrem. També hi figuren la categoria professional i la data d'antiguitat a l'empresa. És important guardar-les per quan necessitem demanar alguna de les prestacions de la Seguretat Social o per, en determinats casos, demostrar la nostra estada al país.

Número d'afiliació a la Seguretat Social (NASS):

Número que ens dóna la Seguretat Social amb el primer contracte de treball. És per a tota la vida, independentment del règim de cotització. Té a veure amb les prestacions econòmiques.

Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG):

Depenen del Servei d'Ocupació de Catalunya. Les OTG són un punt d'informació tant per als demandants de feina com per a les empreses que cerquen treballadors, informen sobre les demandes i ofertes de treball i les gestionen. També s'hi registren els contractes de treball i es gestionen algunes de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social, com la prestació d'atur.

Patronal:

Col•lectiu d'empresaris que s'organitza per defensar els interessos del grup davant dels sindicats i de l'Estat.

Persones emprenedores:

Expressió que fa referència a persones de gran iniciativa i creativitat empresarial que inicien una branca d'activitat que no existia, amb grans recursos d'imaginació i que no tenen recursos financers, o no necessàriament.

Prestació per desocupació o d'atur:

Es té dret a aquesta prestació quan una persona que ha cotitzat per la contingència d'atur durant almenys 360 dies en el període dels últims 6 anys, es troba en situació d'atur per causes alienes a ella: acomiadament, finalització de contracte...Veure subsidi d'atur.

Prestacions de caràcter assistencial:

Conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per preveure, reparar o superar determinades situacions d'infortuni o estats de necessitat concrets, que acostumen a originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

Prevenció de riscos laborals:

Abans de començar a treballar el treballador ha de rebre formació sobre prevenció de riscos laborals i ha d'estar informat dels riscos del seu lloc de treball i dels mitjans preventius que ha d'utilitzar. L'empresari ha de proporcionar els mitjans de protecció i el treballador està obligat a utilitzar-los.

Règims de cotització:

Diferents vies de pagament a la Seguretat Social, en funció del tipus d'activitat laboral que desenvolupem i de si ho fem per compte propi o d'altri. Pot ser el règim general o el règim especial.

Règim de cotització general:

Règim al qual està inscrita la majoria de persones que treballen per compte d'altri, tant de la indústria com dels serveis.

Règims de cotització especial:

Són: autònoms, agrari, empleats de la llar, treballadors del mar i treballadors de la mineria del carbó. Segons el règim, el tipus de prestació econòmica i la base de cotització són diferents.

Salari mínim interprofessional:

Salari mínim que es pot cobrar, o dit d'una altra manera: no es pot cobrar menys. El govern de l'Estat ha de regular-lo anualment, prèvia consulta a les organitzacions sindicals i les associacions empresarials més representatives, tenint en compte l'increment dels preus del consum (IPC), la productivitat mitjana nacional, l'increment de la participació del treball en la renda nacional i la conjuntura econòmica general.

Seguretat Social:

L'Institut Nacional de la Seguretat Social és el sistema públic de protecció social espanyol per a totes les persones basat en el principi de solidaritat financera. Això vol dir que està finançat per les aportacions econòmiques dels empresaris, dels treballadors i de l'Estat. Cobreix situacions de malaltia, accidents laborals, jubilació, viduïtat, orfenesa, invalidesa, etc.

Servei de Creació d'Empreses:

Servei del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya que ofereix informació, orientació, assessorament, formació i facilitats de finançament a les persones que volen posar en marxa un negoci.

Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC):

Instrument que el Govern de la Generalitat de Catalunya posa a l'abast dels treballadors i les empreses catalanes per tal de contribuir a assolir la cohesió territorial i social i el progrés general del nostre país. Entre les seves funcions hi ha la d'intermediació laboral.

Sindicar-se:

Inscriure's en un sindicat.

Sindicat:

Associació formada per treballadors per a la defensa i la promoció dels interessos econòmics i socials dels seus membres, en especial dels obrers, davant la patronal. Solen agrupar-se en centrals sindicals o federacions, que poden ser independents o tenir una orientació política.

Subsidi d'atur:

Acció protectora de la Seguretat Social de caràcter assistencial que consta d'una prestació econòmica i l'abonament a la Seguretat Social de la cotització corresponent a les prestacions d'assistència sanitària, protecció a la família i, en el seu cas, jubilació. Podran ser beneficiaris d'un subsidi per desocupació les persones en atur que, estant inscrites com a demandants d'ocupació, compleixin uns requisits determinats.

Treball per compte d'altri:

Activitat laboral que fem a compte d'un empresari o professional a canvi d'un salari i normalment subscrita per mutu acord mitjançant un contracte laboral.

Treball per compte propi:

Activitat laboral que fem pel nostre compte, sense dependre de cap empresa. Nosaltres aportem el capital i el treball, per exemple quan obrim el nostre propi negoci.

Tresoreria General de la Seguretat Social:

Organisme de la Seguretat Social on s'unifiquen tots els recursos econòmics i l'administració financera. D'ella depenen la inscripció d'empreses, l'afiliació, les altes i baixes dels treballadors i la recaptació de les quotes, entre les seves funcions més importants.

Trets de la personalitat:

Cada persona té unes característiques que defineixen la seva forma de comportar-se i la diferencien de les altres persones. La personalitat és el resultat de tot un seguit d'interaccions i combinacions de trets i que fan que cada persona respongui de forma diferent davant les mateixes situacions. L'acumulació d'experiències de l'individu fa que la personalitat pugui canviar al llarg del temps.

Vaga:

Interrupció de l'activitat laboral acordada pels treballadors d'una empresa, sector professional o comarca i que té el propòsit de reforçar una acció reivindicativa davant la patronal: millora dels salaris, reducció de la jornada laboral, millora de les pensions… Quan la vaga és de tota la comunitat se'n diu vaga general.

Ajuda'ns a millorar
Data del document: 26.11.2010

Ofertes de treball aquí Ofertes de treball a l'estranger Borsa jove ofertes de treball Asssessoria d'ocupació Beques i pràctiques nacionals Barcelonès Jove TeVé Cap Conversa Pendent Tallers recerca feina per internet Cicle treballar a l´estranger Objectiu: trobar feina Us presentem una nova aplicació per buscar ofertes de feina i beques: Arriba ClicJob! Assessoria Autoocupació Sóc estudiant i vull treballar aquest Nadal Garantia Juvenil Guia Jo vull ser